Organisering av Sametingets ungdomspolitikk

Sametingets plenum vedtok i dag enstemmig sak om organisering av Sametingets ungdomspolitikk:

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget har drøftet organiseringen av Sametingets ungdomspolitikk, med alternativer for hvordan ungdomspolitisk medvirkning kan organiseres. Sametinget vil styrke samisk ungdoms medvirkning på Sametingets politikk. For å nå denne målsettingen, vil Sametinget arbeide ut fra følgende:

1. Styrking av Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) som Sametingets medvirkningsorgan. En styrking av SUPUs rolle og funksjon som rådgivende organ og talerør som fremmer unges interesser overfor Sametinget. Det utformes nye bestemmelser/prosedyrer for oppnevning til SUPU, hvor ungdoms medvirkning i oppnevningsprosessen styrkes. Økt bevissthet, klarere rutiner og mer strukturert møteorganisering, med tydeligere treffpunkt og møter mellom SUPU og sametingsrådet og mellom SUPU og komite/plenum. Herunder en vurdering av mulighetsrommet for at SUPU kan adressere/tale til sametingsrepresentantene når disse er samlet. Sametinget vil tilrettelegge ytterligere for treffpunkter mellom SUPU og andre samiske ungdoms-organisasjoner, samt se på mulige modeller og kanaler for økt involvering av og innspill fra disse.

2. Styrking av Noereh. Styrking av organisasjonen og deres arbeid. Mulighetsrommet for en bedre koordinering og samarbeid mellom SUPU og Noereh kan utredes, herunder å se nærmere på mulig «arbeids- og rollefordeling» mellom organene. Både når det gjelder å være en samisk ungdomsstemme overfor storsamfunnet, og for bredest mulig forankring av SUPU i organiserte samiske ungdomsmiljø.

3. Samiske studentforeninger Sametinget har med glede observert at det opprettes samiske studentforeninger. Studentforeningene bidrar sterkt med å skape møteplasser for samiske ungdommer, og er viktige arenaer for ungdomsmedvirkning. Sametinget ønsker å bidra til at studentforeningene kan gjøre sitt arbeid på en god måte, og vil se etter måter å støtte opp om drift av disse.

4. Sametingets arbeid for flere unge registrert i Sametingets valgmanntall og økt valgdeltakelse. Dette innebærer kontinuerlige tiltak for å få flere ungdom interessert i Sametinget, for å øke kunnskapen, med mål om flere unge registrert i valgmanntallet

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!