PRM: Oppnådd enighet om en rekke punkter i reindriftsloven

Sametingsråd Silje Karine Muotka er fornøyd med at staten viser interesse for det samiske lovutvalgets arbeid i forbindelse med endringer i reindriftsloven.

Widar_Skogan_Silje_Karine_Muotka.jpg

Statssekretær Widar Skogan og sametingsråd Silje Karine Muotka.

FOTO | Sámediggi/John Osvald Grønmo

Ođas | Almmuhuvvon

– Jeg er svært fornøyd med at Landbruks- og matdepartementet (LMD) nå vil avvente det samiske lovutvalgets arbeid og deres anbefalinger, samt at departementet sier at de vil vurdere utvalgets forslag til endringer av reindriftsloven, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametinget og departementet har i konsultasjoner om departementets forslag til endringer i reindriftsloven oppnådd enighet om flere punkter, deriblant at forslaget om å endre formålsparagrafen i loven ikke fremmes for stortingsbehandling.

– Jeg er fornøyd med dette, siden forslaget som var lagt frem ikke tok tilstrekkelig hensyn til at reindrifta er ei urfolksnæring og at kulturell bærekraft er like viktig som økonomisk og økologisk bærekraft, sier Muotka.

Viktig med reell medbestemmelse

Forslaget om å endre §71 om reindriftsstyret fremmes heller ikke til behandling i den foreslåtte formen. Det er også Sametinget svært fornøyd med.

– Vi vil umiddelbart se på hvordan det kan sikres et operativt reindriftsstyre. Det på grunn av at det skal gjennomføres prosesser med mål om å sikre at det i fremtiden blir vektlagt at det er reell medbestemmelse i reindriftsstyret og at styreleder har reindriftskompetanse, kunnskap om samiske samfunn og samisk språk, sier Muotka.

Personvernhensyn ved offentliggjøring av reintall

Det er oppnådd enighet om at reintallet for siidaandeler internt i distriktet kan gjøres kjent forutsatt at personvernhensyn tas. Det er en type opplysning Sametinget mener at de aller fleste i distriktene har kjennskap til gjennom bruksplaner og distriktsplaner.

I de tilfeller hvor ikke alle siidaandelene er representert i distriktsstyret vil dette kanskje kunne være en utfordring, og siden reintallet har mye å si for tilskuddet, har Sametinget akseptert at det kan åpnes for en hjemmel til å utforme en instruks for hvordan dette kan skje. Sametingsråden understreker at det ikke er snakk om at denne type opplysning skal gjøres kjent for allmennheten eller utover distriktet.

– Vi vil konsultere om utformingen av denne instruksen for å sikre at persondatahensyn ivaretas, forsikrer Muotka.

Ikke enige om obligatorisk individmerking

Det er ikke oppnådd enighet om forslaget der departementet ønsker å innføre obligatorisk elektronisk merking. Sametinget mener at den tradisjonelle merkingen er en sentral del av den kulturelle bærekraften i reindrifta, og at reinmerket og det tradisjonelle merkesystemet er en type kunnskap som må ivaretas og styrkes for fremtiden. Sametingsrådet mener at tradisjonell merking må være hovedregelen i reindriftsloven, og vil følge opp saken i Stortinge, samt videre i en eventuell instruksutforming.

– Vi registrerer at LMD vil innføre et obligatorisk dobbel-merkesystem, som innebærer merarbeid og mulige merkostnader for næringen. Vårt mål er å ivareta og å styrke den tradisjonelle merkingen, samt unngå at kostnadene ved denne tilleggsmerkingen belastes næringen, sier Muotka.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, tlf: 98487576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!