PRM: Sametinget har oppnevnt medlemmer til reindriftsstyret

Sametinget og Landbruks- og matdepartementet er enige om å se på den fremtidige oppnevningen av reindriftsstyret for å styrke den samiske medbestemmelsen. Sametingsrådet har nå oppnevnt medlemmer til reindriftsstyret for 2019-2023.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

– Reindriftsstyret har en viktig funksjon og behandler mange saker som berører reindrifta. Derfor er vi svært glade for at vi er kommet til enighet om å arbeide for å styrke reindriftskompetansen i styret. Sametingsrådet har i sin oppnevning av tre medlemmer og varamedlemmer fulgt forslagene som blant annet er fremmet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) tidligere i denne perioden, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametingsrådet har oppnevnt følgende ordinære medlemmer til reindriftsstyret for perioden 2019 - 2023:

  • Inge Even Danielsen
  • Inger Marie Gaup Eira
  • Leif Anders Somby

Varamedlemmer er:

  • Bjørn Thomas Åhren
  • Inger Marit Eira Åhren
  • Anders Somby jr

Enighet om styrket medbestemmelse 

Sametinget vedtok i 2016 i behandlingen av meldingen om reindrift at Sametinget ikke ville oppnevne medlemmer til reindriftsstyret slik styret har fungert frem til i dag. Sametinget og Landbruks- og matdepartementet har gjennom konsultasjoner kommet til enighet om å styrke samisk medbestemmelse og reindriftsfaglig kompetanse i oppnevningen av reindriftsstyret fremover.

Sametingsrådet har i tillegg aktivt spilt inn forslag på navn til mulige lederkandidater for reindriftsstyret. Med dagens ordning i reindriftslovens §71 skal Sametinget oppnevne tre medlemmer mens staten oppnevner fire medlemmer. Styreleder velges blant statens medlemmer.

- Vi ser frem til en fortsatt god og konstruktiv dialog med Landbruks- og matdepartementet om videre prosess i statens oppnevnelse av styreleder og øvrige styremedlemmer, sier Muotka.

Foreslått lovendring ble ikke fremmet for Stortinget

I begynnelsen av februar 2019 la departementet forslag på lovendring ut på høring, som blant annet  også inneholdt forslag om endring av paragraf 71 om oppnevning av reindriftsstyret. Der foreslo departementet å endre loven slik at Sametinget ikke lenger skulle oppnevne medlemmer til styre, men kunne. Dette forslaget ble trukket, og ble ikke fremmet til behandling i Stortinget. Stortingets næringskomite behandler nå proposisjonen om endringene i reindriftsloven.

– Det er svært bra at vi kom til enighet om å styrke både samisk medbestemmelse, men også at man må vektlegge reindriftsfagligkompetanse og kunnskap om samisk språk, kultur og samfunn i oppnevningen av reindriftsstyret for fremtiden, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

For mer informasjon, kontakt sametingsråd og fungerende sametingspresident Silje Karine Muotka, tel 98487576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!