Sametingets uttalelse til Regjeringens driftskonsesjon for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni

Sametinget har i dag vedtatt denne uttalelsen til Regjeringens driftskonsesjon for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni. Av 37 representanter stemte 26 representanter for, og 11 representanter stemte mot.

DSC_5447.JPG

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget viser til vedtak hos Kongen i statsråd fredag 29. november 2019 hvor klagen på Nærings- og fiskeridepartementets driftskonsesjon etter mineralloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord ikke er tatt til følge.

Sametinget mener vedtaket om driftskonsesjon for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni er svært alvorlig. Sametinget understreker at tiltaket vil ha store negative virkninger på naturgrunnlaget for samisk kultur knyttet til reindrift og fiske. Gjennom å dumpe gruveavfall i fjorden vil tiltaket ha uakseptable miljøødeleggende konsekvenser.

Sametinget konstaterer at det ikke har vært gjort tilstrekkelige konsekvensanalyser, og dermed har det ikke vært gjennomført en konsultasjonsprosess der Sametinget, sjøsamene eller de berørte reinbeitedistriktene har påvirket sakens utfall. Verken de berørte rettighetshavere eller Sametinget har gitt sitt frie og informerte forhåndssamtykke til godkjenning av driftskonsesjonen til Nussir ASA.

Sametinget finner at det er stor sannsynlighet for at driftskonsesjonen innebærer at reindriftsutøvere i reinbeitedistriktene ikke vil ha en økonomisk bærekraftig drift som følge av summen av gruvedriften og andre gjennomførte og planlagte inngrep i området. Videre vil driftskonsesjonen ødelegge muligheten for utviklingen av et fjordfiske som en grunnleggende del for vitaliseringen av samisk kultur i området. Dette setter regjeringen i stor fare for å bryte forbudet mot å tillate inngrep som medfører en nekting eller vesentlig krenking i utøvelsen av samiske kultur etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, jf. menneskerettsloven §§ 2-3.

Sametinget har som representativt organ for det samiske folk et ansvar for å sikre samenes kollektive rettigheter. Denne saken er av prinsipiell betydning og vil ha langsiktige samerettslige og samepolitiske konsekvenser for vern og utvikling av samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. På bakgrunn av en bredere konsekvensanalyse av inngrepet og økonomiske tap som følge av gruveetableringen for eksisterende tradisjonell samisk næringsutøvelse i området vil Sametinget vurdere videre oppfølging av denne saken.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!