Sametingsråd fornøyd med at oppdrettstillatelse oppheves

Fiskeridirektoratet opphever Finnmark fylkeskommunens vedtak i klagesaken om akvakulturlokalitet i Vedbotn i Nordkapp kommune og søknaden sendes til ny behandling. – Jeg registrerer at Fiskeridirektoratet i sin behandling av klagene legger vekt på det særlige ansvaret som norske myndigheter har ovenfor samene som urfolk. Dette er jeg svært fornøyd med, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Ođas | Almmuhuvvon

Finnmark fylkeskommune vedtok i august 2017 å tillate oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i Vedbotn i Nordkapp kommune. Tillatelsen ble påklaget av Sametinget, samt av Heidi Persen og Ingunn Utsi. Sametingets klage gikk ut på at fylkeskommunens vedtak ikke i tilstrekkelig grad la vekt på området som naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur, særlig med hensyn til kulturminner på land, og sjøen som viktig fiskeressurs for sjøsamisk levesett.

Fiskeridirektoratet viser i sin klagebehandling til forarbeidene til akvakulturloven. I loven understrekes det at ved lokalisering av akvakultur vil samiske fiskerier kunne ha et særlig vern, spesielt når anleggene kan true tradisjonelle fiskeplasser. Fiskeridirektoratet mener at Finnmark fylkeskommune ikke har trukket inn det særlige vernet samene har i folkeretten i sin saksbehandling. Dette, sammen med mangelfulle vurderinger av miljøhensyn, gjør at Fiskeridirektoratet anser fylkeskommunens vedtak som ugyldig.

Sametingsrådet har registrert det omfattende engasjementet og den lokale motstanden mot akvakultur som det samiske miljøet har vist i Vedbotn.

– Jeg ser hvilken innsats det lokale samiske miljøet i Stranda har gjort i kampen for sine tradisjonelle fiskeplasser og ressursområder. Vedtaket fra Fiskeridirektoratet gir meg tro på at lokalt engasjement synliggjør sjøsamiske rettigheter i samfunnet i større grad enn før. Rogaland fylkeskommune vil få søknaden til ny behandling og Sametinget vil følge saken videre, sier Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!